2368/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại tỉnh Tuyên Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vè việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010);

Căn cứ công văn số 1408/UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động: "Về với Thủ đô kháng chiến" và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thời gian: Từ ngày 13/8/2010 đến 15/8/2010

Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp giao cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2010 tuyên truyền kỷ  niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội;

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị liên quan ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- UBND Tỉnh Tuyên Quang;

- Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;

- Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VHCS (01) TL (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác