236-QĐ/TW

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ Nông Đức Mạnh Theo BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -

QUYẾT ĐỊNH bổ sung thành viên Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN TIỂU BAN TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH NĂM 1991, BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ MỚI

 

- Căn cứ Điều lệ Dảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X,

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
 QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung một số đồng chí trong Tiểu ban Chiến lược tham gia Tiểu ban Cương lĩnh :

1 Đồng chí Nhuyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

2. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5 . Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

7.  Đồng chí Hà Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Dảng, Chủ nhiệm Uỷ ban

Kinh tế của Quốc hội.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Đông chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

10. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Các đồng chí có tên tại Điều 1 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

Như Điều 2,

-Các tỉnh uỷ thành uỷ,

-Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

-Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,

Các đồng chí Uỷ viên

-Ban Chấp hành Trung ương,

Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác