236/TTr-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 10 năm 2014 và theo đề nghị của phía Ấn Độ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phía Ấn Độ đã xây dựng và đàm phán Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Bản ghi nhớ có tên gọi chính thức: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”, bao gồm 5 Điều.
Nội dung chủ yếu của Bản ghi nhớ là nhằm thiết lập một thỏa thuận khung, tạo điều kiện cho các hoạt động về bảo tồn, tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam (xin gửi kèm theo dự thảo Bản ghi nhớ bằng tiếng Anh và tiếng Việt).
Nội dung Bản ghi nhớ không trái với các quy định của Hiến pháp, luật và Pháp lệnh do Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.
Bản ghi nhớ tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia và đường lối chính sách đối ngoại của Viêt Nam. Các nội dung quy định tại Bản ghi nhớ phù hợp với tinh thần nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.
Bản ghi nhớ được ký kết với thời hạn 5 năm và có giá trị tới khi kết thúc dự án. Tổng số tiền phía Ấn Độ sẽ tài trợ cho việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam khoảng 160 triệu Rupee Ấn Độ.
Văn bản “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các
nhóm tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” được ký kết trên danh nghĩa Chính phủ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Ý kiến các Bộ, ngành liên quan:
Trong quá trình đàm phán với phía Ấn Độ, chuẩn bị nội dung Bản ghi nhớ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến đóng góp của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, các Bộ đã có văn bản trả lời như sau:
- Công văn số 7868/BTP-PLQT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp;
- Công văn số 2278/BNG-LPQT-m ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Ngoại giao.
- Tại Công văn số 614/BKHĐT-LĐVX ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tại Công văn số 997/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính.
- Tại Công văn số 4592/UBND-VX ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Tại Công hàm sổ HAN/321/1/04 ngày 19/9/2014 và ngày 10/10/2014 của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
Nhìn chung, các Bộ đều nhất trí với sự cần thiết đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ cũng như các nội dung hợp tác được quy định trong Bản ghi nhớ.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện nội dung dự thảo Bản ghi nhớ của phía Việt Nam, trong đó đề nghị phía Ấn Độ khẳng định thời gian và tổng số tiền phía Bạn tài trợ cho dự án này.
Ngày 10/10/2014, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã có Công hàm chính thức thông báo đồng ý với nội dung dự thảo Bản ghi nhớ của phía Việt Nam, khẳng định dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm, với tổng số tiền phía Ấn Độ tài trợ cho dự án là 160 triệu Rupee Ấn Độ.
Cả phía Việt Nam và phía Ấn Độ đều mong muốn có thể ký kết Bản ghi nhớ này nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2014.
Kiến nghị:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:
- Cho phép ký kết “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An Độ vê việc bảo tôn và tôn tạo các nhóm tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”;
- Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ký Bản ghi nhớ này với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức Án Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2014.
- Giao Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ làm thủ tục ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Bản ghi nhớ nói trên với đại diện có thẩm quyền của phía Ấn Độ.
Trân trọng./.
 
Nơi nhân:
- Như trên;
- Phó TT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác