2370/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đưa Triển lãm "Câu chuyện Sông Mê Kông -Thách thức và Ước mơ'' đi Cam-pu- chia.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa phối hợp với Bảo tàng Văn hóa thế giới, Thụy Điển tổ chức đưa toàn bộ hiện vật và trang thiết bị phục vụ cuộc Triển lãm "Câu chuyện Sông Mê Kông -Thách thức và Ước mơ'' đi trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Cam-pu- chia, tại Phnom Penh,  Cam-pu- chia (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Sau khi Triển lãm này kết thúc, toàn số hiện vật và trang thiết bị nói trên sẽ được trao tặng lại cho với Bảo tàng Văn hóa thế giới, Thụy Điển.

Thời gian đưa Triển lãm Cam-pu- chia: từ ngày 5 tháng 7 năm 2010.

Điều 3. Về kinh phí Bảo tàng Văn hóa thế giới và Quĩ Sida, Thụy Điển tài trợ và trực tiếp quản lý kinh phí triển lãm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT NQA (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác