2371/BVHTTDL-KHCNMT

BT Hoàng Tuấn Anh

Công văn Về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Công văn số 1905/BTNMT-KH, ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 của các Bộ, ngành; sau khi đã nghiên cứu các văn bản, Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của Bộ, ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 như sau:

 

Phần thứ Nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2010 VÀ NĂM 2011

1. Đánh giá tình hình quản lý môi trường theo thẩm quyền, chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007, Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia đóng góp các ý kiến vào các chương trình, dự án, các lĩnh vực có liên quan đến công việc quản lý nhà nước của ngành, đã có văn bản, chỉ thị đến các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục bảo vệ môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực của Bộ quản lý, phối hợp với các đơn vị trên xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Tổ chức tập huấn cho cán bộ là xã, phường, thị trấn tại Thừa Thiên Huế về nâng cao công tác bảo vệ môi trường trong di tích và lễ hội.

Xây dựng, trình ban hành, và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Công ước biến đổi khí hậu và nghị định thư Kyoto, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng Sinh học. Những hoạt động liên ngành được quan tâm triển khai thẩm định các chương trình dự án, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học.

-Về tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ môi trường: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dân hoàn thiện và bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

- Công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng phạm vi, thẩm quyền và chức năng thường xuyên từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong ngành.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành được đẩy mạnh thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong nhiệm vụ chuyên môn; các hoạt động tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua các chương trình dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được tổ chức hàng năm

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011

- Tình hình thức hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 và ước thực hiện năm 2011:

2.1. Nhiệm vụ của Chính phủ giao

- Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Dự án Sản xuất các chương trình nghe nhìn, các sản phẩm văn hóa về môi trường và bảo vệ môi trường để nâng cao vai trò các cơ quan thông tin đại chúng (trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thuộc Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020). Hiện nay dự án đang được phát sóng trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam (VTV); Trong năm 2011 Bộ sẽ tổ chức nghiệm thu dự án bảo tồn và cải thiện môi trường tại khu di tích Yên Tử - Quảng Ninh’’.

2.2. Nhiệm vụ về tuyên truyền

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho các hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Hãng Phim truyện 1; Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông với đề tài về bảo vệ môi trường dành cho các tầng lớp trong xã hội. Tổ chức phát sóng truyền hình trực tiếp chương trình màu xanh Việt Nam" nhân ngày môi trường thế giới (05/6 hằng năm) với sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia trong lĩnh vực Môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Giao nhiệm vụ Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch thường xuyên cập nhật các văn bản, hoạt động, chủ trương đường lối của đảng và Nhà nước trong lĩnh vục bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thành công hoạt động giáo dục cộng đồng về Biến đổi khí hậu cho đồng bào thiểu số, vùng sâu, vùng xa cụ thể ở huyện Mường Nhé Tỉnh Điện Biên. Tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt về đề tài bảo vệ môi trường tại Pestival Huế, triển lãm thu hút được nhiều sự chú ý và đanh giá cao của dư luận trong và ngoài nước.

- Xây dựng chương trình hành trình Việt Nam xanh" với các hạt nhân và các nhà báo, ca sỹ, hoa hậu…những nhân vật với tầm ảnh hưởng của mình đối với công chúng sẽ làm các công việc cho tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường (chi tiết có thể theo dõi tại website: www.hanhtrinhvietnamxanh.com).

2. 3. Các lĩnh vực chuyên sâu

- Giao viện khoa học Thể dục thể thao nhiệm vụ  “Điều tra đánh giá tác động của nước thải, hệ thống bể bơi trên toàn quốc và đề xuất cơ chế quản lý".

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì nhiệm vụ nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thông qua các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam’’.

- Giao Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch triển khai nhiệm vụ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐMC) đối với Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2020.

- Dự án Nhãn sinh thái “Bông Sen xanh" cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch do Vụ Khách Sạn - Tổng Cục Du lịch thực hiện sẽ hoàn thành vào năm 2011 và áp dụng việc cấp nhãn bắt đầu từ năm 2012.

2.4. Dự án về Biến đổi khí hậu

Thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2010 đã nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá sơ bộ việc ảnh hưởng Biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch’’. Hiện nay đang thực hiện tiếp hai đoạn 2.

(Chi tiết thực hiện các dự án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm theo mẫu gửi kèm tại Phụ lục 01).

* Dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2011: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương triển khai các dự án, nhiệm vụ và dự kiến sẽ hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

* Phân tích, đánh giá thuận lợi khó khăn vướng, mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

Thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Tinh thần, trách nhiệm, năng lực của những người thực hiện nhiệm vụ, dự án, các chuyên gia được đánh giá cho, nhiệt tình có trách nhiệm, tâm huyết với bảo vệ môi trường qua những năm gần đây, năng lực của đội ngũ làm công tác thực hiện các nhiệm vụ dự án về môi trường cũng đã được nâng cao.

Vấn đề bảo vệ môi trường được nhiều người dân, những nhà nghiên cứu, các chuyên gia rất quan tâm và ra vấn đề thời sự, nóng bỏng hiện nay. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường như sau;

Vấn đề bảo vệ môi trường đang được Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân rất quan tâm, song các dự án vẫn còn chưa nhiều, phân bổ chưa đồng đều, kinh phí đầu tư cho các dự án còn ít, dàn trải.

Vấn đề bảo vệ môi trường là cả một quá trình nhận thức, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, cần đầu tư cho các dự án nâng cao nhận thức dẫn đến hành động thiết thực để bảo vệ môi trường tránh tình trạng lãng phí tiền của nhưng không đạt hiệu quả.

Nhìn chung năm 2010 và 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và bước đầu đã triển khai được một số dự án về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong lĩnh vực ngành quản lý những kinh phí nhà nước cấp có hạn nên việc triển khai các dự án chưa được liên tục và chưa được như mong muốn.

3. Kiến nghị và đề xuất:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bộ quản lý đa ngành nhiều lĩnh vực đã và đang đặt ra sự cấp thiết phải bảo vệ môi trường trong quản lý và tổ chức hoạt động như kinh doanh du lịch tổ chức lễ hội, quản lý di tích, môi trường tập luyện, thi đấu thể thao…mặc dù một số năm gần đây được Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Tài chính quan tâm cân đối ngân sách bảo vệ môi trường cho các dự án, chương trình của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch nhưng mức kinh phí còn quá thấp. Đề nghị Quý Bộ xem xét tăng mức đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2012 và các năm sau.

 

Phần thứ Hai

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2012

1. Các dự án nhiệm vụ trọng điểm, cấp bách:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 04 niệm vụ chuyển tiếp từ năm 2011.

2. Các nhiệm vụ mở mới:

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đăng ký mở mời thêm 21 nhiệm vụ trong các lĩnh vực về truyền thông, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực của Bộ quản lý.

3. Các nhiệm vụ thường xuyên:

- Triển khai 07 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng như kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, tổ chức truyền hình nhân ngày Môi trường thế giới, duy trì cập nhật tin tức trên các báo, tạp chí, Website…

Trên cơ sở các đơn vị gửi bản đăng ký nhiệm vụ năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp danh sách các chương trình, nhiệm vụ, dự án tại phụ lục số 02 (gửi kèm theo công văn này) với tổng số kinh phí dự kiến thực hiện các, chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2012 là: 30.296.000.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT, KHCNMT, VT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác