2372/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về xây dựng Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình

Ngày 11 tháng 7 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình (Thông tư liên tịch). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả và một số thành viên Tổ Soạn thảo Thông tư liên tịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả báo cáo về việc xây dựng Thông tư liên tịch và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Tiến độ triển khai xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch còn chậm, đề nghị Cục Bản quyền tác giả rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2) Về quan điểm:

- Đồng thời với yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật, nội dung thông tư phải hướng đến sự hài hoà bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

- Cách thức xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch cần hết sức thận trọng, có phương pháp khoa học, kết hợp với thực tế, đảm bảo tính công khai, minh bạch đề cao sự tham gia của các cơ quan truyền thông, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

3) Về kế hoạch, lộ trình xây dựng Thông tư liên tịch, đề nghị Cục Bản quyền tác giả, Tổ soạn thảo thực hiện như sau:

- Tháng 7/2012, xong dự thảo 5 lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tháng 8/2012, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo 6 lấy ý kiến rộng rãi trên website, đăng báo.

- Tháng 9/2012, tổ chức Hội thảo, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo 7.

- Tháng 10/2012, các đơn vị thẩm định của 3 Bộ có ý kiến thẩm định.

- Tháng 11/2012, tiếp thu, hoàn chỉnh trình lãnh đạo 3 Bộ xem xét, phê duyệt.

4) Giao Cục Bản quyền tác giả dự thảo văn bản của Bộ đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cử đơn vị đầu mối phối hợp, nhân sự cụ thể, kiện toàn Tổ soạn thảo.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);        

- Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Bô Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Chánh Văn phòng;

- Cục BQTG, Vụ PC;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(8).

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác