2374/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHUYỂN GIAO HIỆN VẬT CHO KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP, ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 98/DTPCT, ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch về việc cho phép tiếp nhận hiện vật từ Bảo tàng Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 284/BTHCM, ngày 23 tháng 6 năm của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc chuyển giao hiện vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao 58 (năm mươi tám) đầu hiện vật - bao gồm 498 (bốn trăm chín mươi tám) đơn vị hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để bảo vệ và phát huy giá trị (có danh mục hiện vật kèm theo)

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm tiến hành các thủ tục giao nhận hiện vật trên theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác