2374/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2374/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 Ban hành Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào quý IV năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các tập thể và cá nhân tham dự Liên hoan phim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên ban Chỉ đạo LHP;
- Lưu: VT, CĐA,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác