2376/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Soạn thảo), gồm:
1. Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Trưởng Ban;
2. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Thạch Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục Thể thao - Ủy viên;
5. Ông Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Du lịch - Tổng Cục Du lịch - Ủy viên.
Tổ Giúp việc gồm:
1. Ông Dương Viết Huy - Phó Trưởng phòng Quản lý Phát triển Công nghệ - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Phòng cổng Thông tin điện tử - Văn phòng Bộ - Thành viên;
3. Ông Đỗ Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, Trung tâm thông tin Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục Thể thac - Thành viên;
4. Ông Mai Tiến Hùng - Trưởng phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch - Thành viên;
5. Ông Vũ Hải Đăng chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên.
Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ:
1. Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Quy chế đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
2. Tổ Giúp việc có trách nhiệm lập dự trù kinh phí và triển khai các công việc xây dựng Quy chế theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Kinh phí xây dựng “Quy chế bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2015-2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, KHCNMT, BT.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác