2379 /QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 2379 /QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 3 8/2005/QH 11 ngày 14  tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá Xi và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 1 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số I49/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện âm Nhạc quốc gia Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và  sau đại học; nghiên cứu khoa học; sáng tác và biểu diễn những tác phẩm âm nhạc, góp phần bảo tồn các giá trị âm nhạc truyền thống và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Học viện, kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn của Học viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực các ngành học: Lý luận, Sáng tác, Biểu diễn và Sư phạm âm nhạc ở bậc trung học, đại học theo phương thức chính quy, không chính quy và sau đại học; đào tạo văn bằng hai, bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo nguồn theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội .

3 . Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo của Học viện trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm phục vụ hoạt động đào tạo âm nhạc, nghiền cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn của Học viện theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được duyệt; tổ chức đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành học được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn âm nhạc nhằm giữ gìn phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc, tiếp thu và phổ biến tinh hoa âm nhạc của nhân loại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng trang tin điện tử (Website) của Học viện, quản lý và cung cấp nguồn thông tin khoa học của Học viện tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường đại học, các bộ, ngành có liên quan.

8. Hợp tác với các trường, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức ở trong nước và nước ngoài về âm nhạc theo quy định của pháp luật nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.

9. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và người học.

10. Quản lý nhân sự và người học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Học viện theo quy định của pháp luật.

11. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Học viện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

12 . Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

13. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản và ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Trường Đại học và được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Học viện có:

Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học;

b) Phòng Đào tạo;

c) Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên;

d) Phòng Hành chính - Đối ngoại;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Phòng Tài vụ;

g) Phòng Quản trị - Y tế.

3. Các khoa:

a) Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy;

b) Khoa Nhạc cụ truyền thống;

c) Khoa Đàn dây;

d) Khoa Kèn - Gõ;

đ) Khoa Piano;

e) Khoa Thanh nhạc;

g) Khoa Guitare - Accordeon - Organ;

h)Khoa Nhạc Jazz;

i) Khoa Sư phạm âm nhạc;

k) Khoa Kiến thức âm nhạc;

I) Khoa Mác-Lênin và Kiến thức đại cương;

m) Khoa Văn hoá;

n) Bộ môn ứng dụng Công nghệ âm nhạc điện tử.

4. Các tổ chức trực thuộc:

a) Viện Âm nhạc;

b) Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng âm nhạc;

c) Trung tâm Biểu diễn thể nghiệm;

d) Trung tâm Sản xuất băng đĩa âm nhạc;

đ) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

e) Dàn Nhạc Giao hưởng Hà Nội;

g) Ban Quản lý ký túc xá.

Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện.

 Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 83/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Vãn hoá-Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhạc viện Hà Nội.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.l.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác