237/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Vụ Đào tạo về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị Quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30 tháng 7 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Vụ Đào tạo về xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Đào tạo báo cáo tình hình triển khai đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quyết định về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật” và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Thời gian vừa qua, Vụ Đào tạo đã tích cực triển khai Đề án, tuy nhiên khối lượng công việc còn lớn, thời gian ngắn, do đó cần tập trung để triển khai có kế hoạch, lộ trình rõ ràng. Đề nghị trước 10/8/2010 thống nhất nội dung trong Ban Soạn thảo Đề án, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo lãnh đạo Bộ gửi xin ý kiến các Bộ, Ngành liên quan trước 20/8/2010, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cuối tháng 9/2010.

2. Yêu cầu đề án phải đề xuất được những cơ chế, chính sách đặc thù trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

3. Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, vận dụng những nội dung có liên quan trong đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-TTg, ngày 24/6/2010.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ ĐT, Vụ KHTC, Vụ TCCB, Vụ PC;

-  Lưu: VT, THTT, NTS (8).   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác