238 /TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn sau buổi làm việc với Cục Hợp tác quốc tế về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị Quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 29 tháng 7 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế về xây dựng các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế đã báo cáo tình hình triển khai xây dựng các đề án, các đồng chí dự họp đã tham gia ý kiến đóng góp.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng, Thứ trưởng chỉ đạo:

1. Điều chỉnh việc xây dựng “Quy hoạch tổng thể về thời gian, địa bàn, loại hình nghệ thuật Việt Nam đi biểu diễn nước ngoài” thành đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định “Quy định về thời gian, địa bàn, loại hình nghệ thuật Việt Nam đi biểu diễn nước ngoài”. Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương xây dựng dự thảo gửi xin ý kiến các cục, vụ liên quan, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 30/8/2010.

2. Điều chỉnh việc xây dựng “Thông tư liên tịch quy định về chế độ, danh mục và định mức chi phí cho các hoạt động văn hoá đối ngoại” thành đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành “Cơ chế đặc thù về chi phí cho các hoạt động văn hoá đối ngoại”. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì xây dựng đề án, báo cáo tiến độ thực hiện với Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/8/2010.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Cục HTQT, Cục NTBD, Vụ KHTC, Vụ PC;

-  Lưu: VT, THTT, NTS (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác