2380/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích cồn Cọc thuộc xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 512/SVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 7 năm 2015; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 280/KCH ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh thăm dò, khai quật tại di tích cồn Cọc thuộc xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian thăm dò, khai quật: Từ ngày 20/7/2015 đến ngày 31/8/2015.
- Diện tích thăm dò, khai quật: 50m2, gồm 05 hố, trong đó 01 hố có diện tích 30m2 và 04 hố có diện tích mỗi hố 5m2.
- Chủ trì thăm dò, khai quật: Bà Nguyễn Thị Hảo, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyên cho nhân dân vê việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Viện Khảo cố học và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh;
- Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh;
- Viện Khảo cổ học (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác