2381 /QĐ-B TTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 2381 /QĐ-B TTDL ngày 27 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11  năm 2006 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 139/2006/NĐ-CP,ngày 20 tháng 11  năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYET ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhả nước và Ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Trường, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Trường, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành, nghề đào tạo của trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, phê duyệt và phát hành giáo trình các môn học và tài liệu dạy nghề thuộc các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

3 . Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu hàng năm được duyệt; tổ chức đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình đào tạo các ngành, nghề về du lịch được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trường đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ.đào tạo theo quy định của pháp luật; xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội.

6. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

7. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng trang tin điện tử (Website) của Trường, quản lý và cung cấp nguồn thông tin khoa học của Trường tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường cao đẳng, các bộ, ngành có liên quan.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

11. Quản lý nhân sự và người học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản và ngân sách được phân bổ và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ Trường Cao đẳng nghề và được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trường.

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng chức năng.

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Tổ chức;

c) Phòng Công tác học sinh - sinh viên;

d) Phòng Tài chính - Kế toán;

đ) Phòng Hành chính - Quản trị;

e) Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại.

3. Các khoa, bộ môn:

a) Khoa Đại cương;

b) Khoa Cơ sở ngành;

c) Khoa Lữ hành - Hướng dẫn;

d) Khoa Khách sạn;

đ) Khoa Dịch vụ nhà hàng;

e) Bộ môn sửa chữa điện dân dụng và khách sạn.

4. Các tổ chức trực tư thuộc

a) Trung tâm Thực hành nghề Khách sạn;

b) Trung tâm Thực hành nghề Nhà hàng;

c) Trung tâm Thực hành nghề Lữ hành - Hướng dẫn;

d) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

đ) Trung tâm Bồi dưỡng và Xúc tiến việc làm.

Hiệu trưởng Trường.Cao đẳng nghề Du lịch Huế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, giáo viên theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác