2381/BVHTTDL-CCHC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Triển khai cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính

Kính gửi:

-Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

-Các Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

Nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về các nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính; Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên toàn quốc; đồng thời tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có hiệu quả trong tổ chức, quản lý Nhà nước, nhân rộng các mô hình tốt về cải cách hành chính, ngày từ tháng 7 năm 2009 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch tổ chức và thông qua thể lệ cuộc thi thi tìm hiểu về cải cách hành chính". Để triển khai tốt cuộc thi này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, thông báo sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức (kể cả những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác) về thể lệ cuộc thi viết,Tìm hiểu về cải cách hành chính".

- Tổ chức các hoạt động nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia viết bài dự thi và cung cấp cho cán bố, công chức những tài liệu tham khảo về cải cách hành chính.

Tập hợp các bài dự thi của cán bộ, công chức tại cơ quan đơn vị và những người không có khả năng, điều kiện gửi trực tiếp bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên:

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, BPTMCCHC. PVS (250).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác