2382/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 1 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Trường, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ở bậc đại học theo phương thức chính quy, không chính quy và sau đại học theo phương thức chính quy; đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được phê duyệt; tổ chức đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành học được phép đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành mỹ thuật; triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả nghiên cứu; gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo; sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với ngành đào tạo của Trường.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng trang tin điện tử (Website) của Trường; quản lý và cung cấp nguồn thông tin khoa học của Trường tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường đại học, các bộ, ngành có liên quan.

8. Hợp tác, liên kết với các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các hội nghệ thuật, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài về mỹ thuật nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên. Phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên và người học.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự và người học, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

11. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

13. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ trường Đại học và được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo trường có:

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Đào tạo;

c) Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên;

d) Phòng Tài vụ;

đ) Phòng Quản lý khoa học;

e) Phòng Hành chính - Quản trị.

3. Các khoa:

a) Khoa Hội hoạ;

b) Khoa Đồ họa;

c) Khoa Điêu khắc;

d) Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật;

đ) Khoa Sư phạm mỹ thuật;

e) Khoa Sau đại học.

4. Các tổ chức trực thuộc:

a) Viện Mỹ thuật;

b) Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình;

c) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

d) Ban Quản lý Ký túc xá.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, giảng viên theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 23/2004/QĐ-BVHTT ngày 15  tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Hà nội.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác