2383/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2383/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 6 năm 2013 Về việc phối hợp cùng khai thác và phát huy giá trị di tích mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phúc đáp Công văn số 224/SVHTTDL-DS ngày 11 tháng 4 năm  2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quý Gia, doanh nghiệp hiện đang triển khai dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hải Thượng được phối hợp với chính quyền địa phương cùng quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác, trước mắt xin được bàn giao quản lý, bảo vệ khu vực Tượng đài và lăng mộ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Việc phối hợp giữa doanh nghiệp với dòng họ và chính quyền để bảo vệ và phát huy giá trị di tích là phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong hoạt động di tích và tinh thần của Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội các hoạt động giáo dục, văn hóa, y tế và thể dục thể thao. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh về đề nghị Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quý Gia được phối hợp với chính quyền địa phương cùng khai thác và phát huy giá trị di tích mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác, trước mắt xin được bàn giao khai thác và phát huy giá trị khu vực Tượng đài và lăng mộ.

Tuy nhiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

1. Việc bàn giao và phối hợp với dòng họ và chính quyền địa phương cùng khai thác và phát huy giá trị di tích phải có lộ trình về thời gian bàn giao và kết thúc quá trình khai thác; đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong trường hợp thấy có dấu hiệu vi phạm hoặc di tích không được bảo tồn và phát huy tốt cần điều chuyển về cơ quan nhà nước.

2. Sau khi doanh nghiệp được tiếp quản di tích, việc bảo quản, tu bổ di tích phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

3. Phí tham quan di tích (nếu có) phải được các cấp chính quyền cho phép trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề nghị của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quý Gia được phối hợp với chính quyền địa phương cùng khai thác và phát huy giá trị di tích mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Phòng TTTL (lưu hồ sơ xếp hạng);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác