2384/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2384/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 6 năm 2013 Về việc xây dựng chùa Bảo Vân trong di tích Làng Dục Đức, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2645/UBND-NCTG ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị có ý kiến về chủ trương xây dựng lại chùa Bảo Vân trong khu vực bảo vệ I của di tích Lăng Dục Đức, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét Hồ sơ Thiết kế xin phép xây dựng chùa Bảo Vân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Chùa Bảo Vân được xây dựng cuối thế kỷ 19 và tồn tại đến ngày nay. Việc Hòa thượng Thích Quán Hạnh, trụ trì chùa Bảo Vân có nhu cầu xây dựng mới ngôi chùa trong khuôn viên cũ cần được xem xét cụ thể do ngôi chùa nằm trong khu bảo vệ di tích Lăng Dục Đức và tòa Chính điện có giá trị kiến trúc, nghệ thuật. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét chỉ đạp các cơ quan chức năng của tình và nhà chùa nên nghiên cứu phương án bảo tồn Chính điện và quy định cụ thể các công trình xây dựng mới trong chùa chỉ cao một tầng với hình thức và vật liệu là ngói lợp cũng như chủ đề trang trí trên mái phù hợp với truyền thống để Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;

-Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác