2385/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2385/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2013 Về việc thăm dò, khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực xây dựng đền thờ Nguyễn Nhạc thuộc Di tích Thành Hoàng Đế, xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian thăm dò, khai quật từ 16/7 đến 16/10/2013.

- Diện tích thăm dò, khai quật: 899m2, gồm 41 hố, trong đó: 27 hố (3m x 5m = 405m2); 03 hố (3m x 6m = 54m2); 11 hố (4m x 10m = 440m2). 

- Chủ trì thăm dò, khai quật là Ông Bùi Chí Hoàng, Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương; không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hoá đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Định giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hoá.

Điều 4. Cục Di sản văn hoá có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Bình Định (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác