2387/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2387/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1991QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.
Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Được sử dụng kinh phí trích từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Tổ biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc xây dựng đề án theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng đề án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác