2388/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24 tháng 6 năm 2011, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Lãnh đạo Tổng cục Du Lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Minh Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố liên quan của Tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi báo cáo công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi, các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Quảng Ngãi năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo:

a) Đề nghị Tỉnh uỷ xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2011-2020.

b) Căn cứ các chiến lược phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tỉnh cần tập trung xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung và quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đến năm 2020.

c) Triển khai việc kiểm kê và lập danh mục di tích trên địa bàn tỉnh; kiểm kê, lập hồ sơ khoa học và lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh để đề nghị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xây dựng Bảo tàng tỉnh thực sự trở thành một trong những trung tâm văn hóa của Tỉnh.

3) Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh

a. Về bảo tồn và phát huy di tích quốc gia Trường Lũy:

- Việc bảo tồn và phát huy di tích Trường Lũy là cần thiết, cấp bách nhằm tôn vinh, phát huy giá trị di tích. Bộ giao Cục Di sản văn hóa phối hợp giúp đỡ Tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Dự án lựa chọn việc cấp bách nhất báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. Ngoài ra, cũng cần xây dựng Đề án kêu gọi hỗ trợ từ quốc tế.

- Về đầu tư, xúc tiến du lịch di tích quốc gia Trường Lũy: Đề nghị Tỉnh chủ trì xây dựng Đề án phát triển du lịch khu di tích Trường Lũy và giao Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa phối hợp, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó cần định hướng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy di tích gắn với phát triển tiềm năng du lịch của địa phương và các điểm du lịch trọng điểm khác trong vùng .

Đề nghị Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về di tích, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về di tích Trường Lũy để có thêm luận chứng khoa học về di tích quốc gia Trường Lũy phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị của di tích gắn với du lịch.

b. Về xây dựng Bảo tàng Văn hóa Biển đảo tại Quảng Ngãi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương xây dựng nội dung trưng bày về văn hóa biển đảo. Tuy nhiên, việc xây dựng bảo tàng đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu về cơ sở khoa học, phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống Bảo tàng Việt Nam. Vì vậy, trước mắt đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh sớm xây dựng Đề án sưu tầm tài liệu, hiện vật liên quan đến văn hóa biển, đảo để bổ sung vào phần trưng bày hiện có tại Bảo tàng tỉnh.

c. Về tổ chức Festiva Biển đảo Việt Nam (hoặc Tuần Văn hóa Biển đảo Việt Nam) tại tỉnh Quảng Ngãi: Đề nghị Tỉnh và Tổng cục Biển-Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng Đề án trình Bộ Văn hóa, Thể thào và Du lịch xem xét, quyết định.

d. Về xây dựng Nhà thi đấu đa năng: Đề nghị Tỉnh xây dựng dự án đầu tư Nhà thi đấu đa năng gửi Tổng cục Thể dục thể thao thẩm định, để Bộ và Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đ. Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa:

- Về đầu tư kinh phí nâng cấp Rạp chiếu bóng Hòa Bình tại Quảng Ngãi: Hiện nay, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa không có nội dung đầu tư nâng cấp rạp chiếu bóng. Do đó, giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư bổ sung trang thiết bị kỹ thuật cho Rạp Chiếu bóng Hòa Bình trong nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa;

- Về tổ chức bộ máy các thiết chế văn hóa cơ sở: Đề nghị Tỉnh xem xét không sát nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa, đồng thời, củng cố, tổ chức hoạt động các đội Chiếu bóng lưu động để phục vụ tốt đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh;

- Việc trang bị thông tin lưu động cho các huyện, thành phố và hỗ trợ thiết bị về âm thanh, ánh sáng cho Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh: Giao vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét, báo cáo Bộ để hỗ trợ theo quy định.

e. Việc hỗ trợ đào tạo các môn thể dục thể thao mũi nhọn của tỉnh: Giao Tổng cục Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đánh giá tiềm năng thế mạnh các môn thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi và xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức đào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao thế mạnh cho tỉnh Quảng Ngãi.

g. Về phát triển du lịch của Tỉnh:

- Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ Tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ngãi gắn với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng thương hiệu du lịch gắn với bảo tồn làng nghe truyền thống của dân tộc thiểu số Quảng Ngãi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;

-Các Tổng cục: TDTT, TCDL.

-Cục DSVH, VHCS, ĐA; Vụ KHCT, VHDT

-Sở VHTTDL Quảng Ngãi;

-Lưu: VT, VP (THTT), TTH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác