238/BVHTTDL

Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH ban hành tạm thời bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống bạo lực gia đình

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 238/BVHTTDL NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 16/2008/TC-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tạm thời danh mục chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình áp dụng cho ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

Như điều 4;

Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

Lưu VT, GĐ, PQN (120)

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG

 

 

Huỳnh Vĩnh Ái

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác