238/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 238/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức Chương trình biểu diễn cho nghệ sĩ dương cầm Anna Kijanowska của Ba Lan

Thời gian và địa điểm :

- Ngày 22/01/2013 tại Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

- Ngày 23/01/2013 tại Nhà hát Tuổi trẻ. 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm về nội dung chương trình biểu diễn.

Điều 2. Kinh phí:

Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đài thọ chi phí biểu diễn, bảo hiểm, đi lại, ăn, ở của nghệ sĩ biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhn:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Vương Duy Biên;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch HN;

- Lưu: VT, HTQT , HTM 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác