238/TB-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30 tháng 9 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Đào tạo, Vụ Văn hoá dân tộc, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình xây dựng đề án, văn bản triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công, Thứ trưởng kết luận:

1. Nhìn chung công tác xây dựng các đề án, văn bản được giao của các đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động, khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và hoàn thành các đề án, văn bản, không để tiếp tục chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành trong năm 2010.

2. Đối với các nhiệm vụ cụ thể:

- Đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đầu tư cho các loại hình nghệ thuật truyền thống trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, đồng ý điều chỉnh bổ sung tên đề án theo đề nghị của Cục Nghệ thuật biểu diễn “…loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống…” yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi dự thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ, tổng hợp chuyển Vụ Pháp chế trước ngày 10/10/2010, Vụ pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, Ngành liên quan trước ngày 20/10/2010.

- Đề án “Chính sách về quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật”, yêu cầu Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam gửi dự thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ, tổng hợp chuyển Vụ Pháp chế trước ngày 15/10/2010, Vụ pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, Ngành liên quan trước ngày 25/10/2010.

- Thông tư liên tịch quy định về chế độ, danh mục và định mức chi phí cho các hoạt động văn hoá đối ngoại, đặc biệt là việc tổ chức Tuần Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài, yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương làm việc với Vụ kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ chức năng của Bộ Tài chính để có hướng triển khai phù hợp, xây dựng dự thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ, tổng hợp chuyển Vụ Pháp chế trước ngày 15/11/2010, Vụ pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, Ngành liên quan trước ngày 25/11/2010.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về thời gian, địa bàn, loại hình nghệ thuật Việt Nam đi biểu diễn nước ngoài” yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế gửi dự thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ, tổng hợp chuyển Vụ Pháp chế trước ngày 15/10/2010, Vụ pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, Ngành liên quan trước ngày 25/10/2010.

3. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện các đề án, văn bản đúng yêu cầu, tiến độ gửi về Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 25/10/2010.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: Cục HTQT, Cục NTBD, Vụ ĐT,

Vụ KHTC, Vụ VHDT, Vụ PC, VP;

-  Lưu: VT, THTT, NTS (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác