238/TB-VP

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về triển khai một số văn bản, đề án, hoạt động văn hoá dân tộc

Ngày 29/5/2012, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc Việt Nam” theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 (gọi tắt là Đề án 1270), Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị định 05/2011/NĐ-CP) và Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần VIII. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Văn hoá cơ sở, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc và Văn phòng.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc trình bày báo cáo tiến độ, nội dung triển khai một số văn bản, đề án, hoạt động văn hoá dân tộc và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Về triển khai Đề án 1270:

a) Thời gian qua việc triển khai Đề án còn chậm, Vụ Văn hoá dân tộc - cơ quan đầu mối triển khai Đề án 1270 và Tổ công tác chưa tích cực chuẩn bị, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Vụ Văn hoá dân tộc và Tổ công tác rút kinh nghiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

b) Giao các đơn vị được phân công tại mục 5 Thông báo số 365/TB-VP ngày 28/9/2011, khẩn trương hoàn thiện đề cương dự án thành phần của Đề án 1270 được giao, chuyển Vụ Văn hoá dân tộc tổng hợp trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước 10/6/2012.

c) Giao Vụ Văn hoá dân tộc:

- Làm đầu mối liên hệ, chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 1270 lần thứ nhất dự kiến từ 15-20/6/2012.

- Tiếp thu, hoàn chỉnh Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 1270, Đề cương 06 dự án, gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất.

d) Phấn đấu hoàn thành phê duyệt các dự án thành phần thuộc Đề án 1270 trước tháng 8/2012, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chuẩn bị cho Kế hoạch ngân sách năm 2013.

2) Về triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP:

a) Phê bình Vụ Văn hoá dân tộc chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của  lãnh đạo Bộ về triển khai Nghị định số 05/NĐ-CP tại các văn bản: Thông báo số 69/TB-VP ngày 07/3/2012; Thông báo số 139/TB-VP ngày 06/5/2011 và Kế hoạch số 1825/KH-BVHTTDL ngày 10/6/2011.

b) Yêu cầu Vụ Văn hoá dân tộc, Tổng cục Du lịch đề xuất hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 15 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã được lãnh đạo Bộ giao tại Thông báo số 139/TB-VP ngày 06/5/2011 của Văn phòng, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/6/2012.

c) Trong tháng 6/2012, Vụ Văn hoá dân tộc và Tổ công tác tổng hợp hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

3) Về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII:

a) Đây là nhiệm vụ đột xuất, được bổ sung năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia chủ động lập kế hoạch, nội dung, kinh phí, phối hợp thực hiện để tổ chức Ngày hội đạt kết quả cao nhất.

b) Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII cần được nghiên cứu, tổ chức ấn tượng, sáng tạo mới và tránh trùng lặp, chủ đề rõ ràng, phù hợp với quy mô, tính chất, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc trong vùng Đông Bắc.

c) Trong tháng 6/2012, trình lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội để triển khai thực hiện.

d) Giao Vụ Văn hoá dân tộc:

- Chuẩn bị văn bản đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội, liên hệ, tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định trước ngày 10/6/2012.

- Làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các địa phương, đơn vị tham gia Ngày hội thống nhất Kế hoạch tổng thể báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 30/6/2012.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- TCDL, TCTDTT,  Cục NTBD,

Cục VHCS, Vụ: ĐT, KHTC,

VHDT, TĐKT, Viện VHNTVN;

- Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(25).

 

                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác