2390/QĐ-BVHTRDTL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2390/QĐ-BVHTRDTL ngày 28 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Opera & Ballet) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật nhạc kịch (Opera), vũ kịch (Balltet); sưu tầm, bảo tồn, thể nghiệm và phát triển nghệ thuật nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Dàn dựng các chương trình, tiết mục, các vở nhạc kịch, vũ kịch tinh hoa của thế giới, các trích đoạn nhạc cổ điển, múa cổ điển, các vở nhạc kịch, vũ kịch Việt Nam đảm bảo tính dân tộc và hiện đại theo định hướng nghệ thuật của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch; tổ chức biểu diễn phục vụ khản giả trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ người xem; 3. Sưu tầm, sáng tạo thể nghiệm các vở nhạc kịch, vũ kịch; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn nhàm bảo tồn, phát triển nghệ thuật nhạc vũ kịch Việt Nam.

4. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Liên kết, phối hợp với các đơn vị trong nước và ngoài nước tổ chức các chương trình biểu diễn nhạc vũ kịch, chương trình nghệ thuật lớn phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Nhà hát.

7: Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biến chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và~s các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng và đoàn biểu diễn:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Tổ chức biểu diễn;

c) Phòng Nghệ thuật;

d) Đoàn hát;

đ) Đoàn nhạc;

e) Đoàn múa.

Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, sắp xếp, bố  trí viên chức, diễn viên theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đoàn biểu diễn; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà hát.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3509/QĐ-BVHTT ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này là.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác