2390/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo "Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ  trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam "Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc" tại Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc gồm các ông sau đây:

1. NSND. Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao: Trưởng ban.

2. GS. Hoàng Chương - Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam: Ủy viên.

3. NSƯT. Vương Duy Biên - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo "Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc" tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, M (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác