2391/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo "Quy chế tổ chức thi Hoa Hậu, Hoa khôi, Người đẹp";

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ  trì phối  hợp với Báo Tiền phong đăng cai, tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010;

Xét Công văn số 130/CV-TP ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Báo Tiền phong về việc đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, gồm:

 1. Ông Lê Tiên Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban.

2. Bà Lâm Phương Thanh - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên.

3. Ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Văn Đọc - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổ chức. Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp, Quyết định số 1337/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2010 về việc cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và Đề án tổ chức cuộc thi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Ban Chỉ đạo tự giải quyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, các thành viên có tên tại Điều 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, CNTBD (01), MT10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác