2392/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phục hồi tòa Tiền tế đình Quan Đình xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1347/UBND- VX ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương phục hồi tòa Tiền tế di tích đình Quan Đình thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án phục hồi tòa Tiền tế di tích đình Quan Đình để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập dự án phục hồi tòa Tiền tế di tích đình Quan Đình, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương phục hồi tòa Tiền tế di tích đình Quan Đình./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Hinh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác