2392/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2392/TB-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về việc xây dựng Nhà luyện tập Nhà hát Chèo Việt Nam

Ngày 30 tháng 5 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Nhà luyện tập Nhà hát Chèo Việt Nam tại Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch. Dự họp có lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính,  Văn phòng Bộ và Nhà hát Chèo Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Nhà hát Chèo Việt Nam và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý với đề nghị của Nhà hát Chèo Việt Nam được xây dựng Nhà luyện tập tại Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch trên cơ sở dỡ bỏ Nhà hội trường cũ. Nội dung cơ bản gồm:

a) Quy mô công trình: Nhà luyện tập, ga ra ô tô và một số phòng kho, chức năng của Nhà hát.

b) Tổng mức đầu tư: Không quá 7 tỷ đồng.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, Nhà hát Chèo Việt Nam chú ý xem xét lại kinh phí dự toán, trong đó lưu ý về sử dụng vật liệu thích hợp, chi phí phần phá dỡ Nhà Hội trường cũ và phần móng công trình đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, KHTC, VP (THTT.1), NHH. 50

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác