2393/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo VHNT, TDTT và DL, giai đoạn 2007-2011.

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật,

thể dục thể thao và du lịch trong cả nước

Nhằm tổng kết đánh giá công tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật, gia đình thể dục thể thao và du lịch trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa, nghệ thuật gia đình, thể dục thể thao và du lịch và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giai đoạn 2007-2011.

Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 9/2011

Địa điểm: Khu vực Miền Trung

Thành phần tham gia:

- Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành, Đại diện Lãnh đạo một số tỉnh, thành (có cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch); đại diện Lãnh đạo các Tổng cục, Cục Vụ Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong cả nước.

- Đại diện Ban Giám hiệu hoặc Ban Giám đốc và trưởng phòng đào tạo các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong cả nước và các cơ sở có đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

- Một số chuyên gia, nhà quản lý nhà khoa học về lĩnh vục văn hoá nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. .

Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo bao cáo công tác đào tạo của trường mình theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật gia đình, thể dục thể thao và Du lịch, giai đoạn 2007-2011:

a) Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo tài năng trẻ; công tác quản lý học sinh, sinh viên và chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

b) Đội ngũ cán bộ, nhà giáo: Tổng số, trình độ cán bộ, giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, đào tạo viên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên trình độ cao; chế độ chính sách đối với nhà giáo

c) Chương trình, giáo trình tình và phương pháp giảng dạy.

d) Liên kết liên thông và hợp tác quốc tế trong đào tạo: Liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước; một chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy; trao đổi cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên…

đ) Công tác thanh tra, kiểm tra và Kiểm định chất lượng đào tạo; chất lượng luận văn, luận án…

e) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo: cung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

g) Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo…

h) Đào tạo và sử dụng; xã hội hóa trong công tác đào tạo.

2. Những khó khăn, vướng mắc

3. Những nhiệm vụ chủ yếu đẩy mạnh đào tạo trong thời gian tới, giải pháp và kiến nghị

a) Những nhiệm vụ chủ yếu,

b) Các giải pháp;

c) Những kiến nghị: Lưu ý có những kiến nghị về điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về giáo dục và đào tạo, về đầu tư các nguồn lực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Báo cáo cần viết cô đọng, có những đánh giá, số liệu cụ thể để minh họa, báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 25 tháng 8 năm 2011; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử; Kthuong71@yahoo.com hoặc dmc.htc@gmail.com.

Năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa tổ chức Hội nghị giao ban các khu vục (theo nội dung công văn số 1152/BVHTTDL ngày 15/4/2011). Những nội dung dự kiến tổ chức Hội nghị giao ban các khu vực sẽ được thảo luận trong Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giai đoạn 2007-2011./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Tổng cục Thể dục thể thao;

-Tổng cục Du lịch;

-Lưu: VT, ĐT, KT (400).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác