2394 IQĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2394 IQĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THÊ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007!NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết;định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà hát Kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch nói; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói.

Nhà hát Kịch Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1 .Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình, tiết mục kịch nói tiêu biểu mang bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại theo định hướng nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ khản giả trong nước và ngoài nước góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ của người xem.

3. Nghiên cứu, sưu tầm và thể nghiệm các tác phẩm kinh điển và hiện đại; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các dân tộc trên thế giới; bảo tồn, phát triển nghệ thuật kịch nói phù hợp với văn hoá Việt Nam.

4. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để dàn dựng, thực hiện các chương trình biểu diễn kịch nói phục vụ khản giả trong nước và nước ngoài.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Nhà hát.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1 Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng, đoàn biểu diễn:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Tài vụ;

c) Phòng Nghệ thuật;

d) Phòng Tổ chức biểu diễn;

đ) Đoàn biểu diễn I;

e) Đoàn biểu diễn II.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, sắp xếp bố trí viên chức, diễn viên theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đoàn biểu diễn; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà hát.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51 50/QĐ-BVHTT ngày 13  tháng 11  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Điều 5. mách nhiệm thi hành

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân ( liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.l.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác