2395/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 2395/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỀ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Liên đoàn Xiếc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Circus Federation) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật xiếc, tạp kỹ tổng hợp; sưu tầm, nghiên cứu thể nghiệm và phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng các chương trình, tiết mục xiếc, tạp kỹ đảm bảo tính dân tộc và hiện đại theo định hướng nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức biểu diễn phục vụ khản giả trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ người xem.

3. Sưu tầm, nghiên cứu xu hướng phát triển, sáng tạo thể nghiệm và phát huy những giá trị nghệ thuật xiếc đặc sắc của Việt Nam và thế giới; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật xiếc của thế giới và bảo tồn, phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

4. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Liên kết, phối hợp tổ chức biểu diễn với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình biểu diễn xiếc, chương trình nghệ thuật lớn phục vụ khản giả trong nước và nước ngoài.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Liên đoàn.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng, đoàn biểu diễn và tổ chức trực thuộc:

a) Phòng Tổ chức Hành chính;

b) Phòng Tài vụ Vật tư;

c) Phòng Tổ chức biểu diễn;

d)Phòng Nghệ thuật;

đ) Đoàn xiếc 1 ;

e) Đoàn xiếc 2;

g) Đoàn xiếc 3;

h) Đoàn nuôi dạy thú;

i) Ban quản lý rạp.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, sắp xếp bố trí viên chức, diễn viên theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đoàn và tổ chức trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Liên đoàn.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5149/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUYẾT ĐỊNH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác