2395/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2395/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức tham gia Liên hoan Vùng Nhiệt đới tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức đoàn Việt Nam khoảng 150 người tham gia điều hành tại “Liên hoan Vùng Nhiệt đới-Carnaval tropical” do thành phố Paris tổ chức.

Thời gian: ngày 06-07 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: một số đường phố chính của thủ đô Paris-Pháp

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về hoạt động và báo cáo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi các chi phí thuê xe diễu hành, chuẩn bị thuê thiết kế, làm mô hình, nhân công dàn dựng đội hình diễu hành; chuẩn bị mặt bằng tổ chức tập dượt và tuyên truyền cho lễ hội từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác