2402/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Sơn Mỹ và Khu di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được các Tờ trình số 105/TTr- UBND ngày 10/11/2014 và số 03/TTr-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ Khu di tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và Khu di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Về việc này, ngày 19/3/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp, xem xét về đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Sơn Mỹ, Khu di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và kết luận 02 di tích này chưa đủ tiêu chí để xếp hạng di tích quốc gia đặc Biệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác