2402/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xếp hạng I doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hước dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng I (hạng một) đối với Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc.

Điều 2. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên chuyện trách Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, phụ cấp chức vụ Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Phó trưởng phòng và tương đương thực hiện như sau:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên: hệ số lương 6,97-7,30;

- Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên: hệ số lương 5,98-6,31

- Giám đốc: hệ số lượng 6,64-6,97

- Phó Giám đốc: hệ số lương 5,98-6,31

- Kế toán trưởng: hệ số lương 5,65-5,98

- Trưởng phòng và tương đương (kiểm soát viên) hệ số phụ cấp 0,5

- Phó trưởng phòng và tương đương hệ số phụ cấp 0,4

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Bộ LĐTBXH, Bộ TC;

- Lưu: VT, Vụ TCCB, Hồ sơ nội vụ, MC. 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác