2403/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v di tích chùa Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1500/VHTTDL- BQLDT ngày 27/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ di tích chùa Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ Dự án đã chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 147/DSVH-DT ngày 27/3/2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thúy Lĩnh bao gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo; tôn tạo, xây dựng nhà tổ, nhà mẫu, nhà khách, am hóa vàng, khu phụ trợ, cổng phụ, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần bổ sung đánh giá, đề xuất bảo quản, tu bổ các cấu kiện có chạm khắc, các chân tảng và xin ý kiến của nhân dân địa phương về việc dịch chuyến Tam bảo về phía sau.
- Giản lược hình thức, kết cấu tại cổng phụ, không làm mái đao.
- Hạn chế đèn pha chiếu sáng sân vườn, nhất là đèn pha treo trên cột.
- Điều chỉnh thiết kế nhà bao che phục vụ thi công Tam bảo cho phù hợp với kiến trúc Tam bảo và tính toán kết cấu móng các hạng mục đảm bảo yêu cầu chịu lực và tiết kiệm kinh phí.
- Đối với Tam quan: cần điều chỉnh thiết kế theo dạng Tam quan hai tầng, có tường hồi bít đốc để phù hợp hơn với kiến trúc Tam bảo, sau đó trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thúy Lĩnh theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác