2403/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4006/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự Công ước Triển lãm Quốc tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc, gồm các thành viên sau:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trưởng ban;

2. Ông Trần Văn Tân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Tổng đại diện Việt Nam tại Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc;

3. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Phúc Thành - Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên;

7. Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Danh Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Ủy viên;

10. Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

11. Ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thu Hương - Phó phòng Quan hệ Quốc tế, Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Ủy viên;

13. Ông Võ Trường Ân - Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

14. Bà Vũ Thị Như Hoa - Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

Điều 2. Kinh phí hoạt động được trích từ nguồn ngân sách do Chính phủ cấp dành cho việc tổ chức hoạt động triển lãm thế giới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác