2403/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 70 năm Quốc dân đại hội Tân Trào (16/8/1945 -16/8/2015), Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Quốc dân đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2015), Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Quốc dân đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2015), Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang gồm các thành viên:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ trịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - đồng Trưởng Ban;
3. Bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Vũ Phan - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang - Phó Trưởng ban thường trực;
5. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;
6. Bà Ninh Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Công Quang - Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
9. Bà Vi Thanh Hoài - Chánh Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Kế toán, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
11. Ông Trần Hải Quang - Giám đốc Trung tâm Văn Hóa - Triển lãm tỉnh Tuyên Quang - Ủy viên;
12. Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức và điều hành Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.
Điều 3. Kinh phí Ban Tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính, Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VHCS, LH.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác