2404/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc quy hoạch Xí nghiệp Liên Hiệp Ba Son liên quan đến di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3297/VHTTDL-TTBTDT ngày 8/7/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà máy đóng tàu Ba Son với phương án dỡ bỏ toàn bộ di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Xí nghiệp Liên Hiệp Ba Son, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh (tổng diện tích 1949,48m2), sau đó làm thành mô hình theo tỷ lệ thu nhỏ, toàn bộ hiện vật sẽ đưa vào trưng bày trong Bảo tàng lịch sử Ba Son (dự kiến), khu vực Ụ tầu (xây dựng từ năm 1884) chỉ được giữ lại một phần nhỏ phía đầu Ụ tầu, nơi có ghi niên đại. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau.

Di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Xí nghiệp Liên Hiệp Ba Son, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh đã được xếp hạng di tích quốc gia ngày 12/8/1993. Khu vực Ụ tầu gần Xưởng cơ khí đã được Cục Di sản văn hóa thỏa thuận về mặt chủ trương xây dựng hồ sơ di tích bổ sung vào di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Xí nghiệp Liên Hiệp Ba Son tại Công văn số 919/DSVH-DT ngày 17/11/2009. Vì vậy, theo quy định của Luật di sản văn hóa, các di tích nêu trên cần được bảo vệ theo đúng khoanh vùng bảo vệ di tích đã được thiết lập. Việc quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị di tích và việc xây dựng gần khu vực di tích đã xếp hạng phải bảo đảm giữ gìn di tích và có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phù hợp quy định của Luật di sản văn hóa để bảo vệ tốt các di tích trên địa bàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL. TP Hồ Chí Minh;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.11.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác