2405/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích Lưu Cừ II, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 149/TTr- SVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích nói trên gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, sân đường (bãi xe) với diện tích 726m2. Tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung căn cứ pháp lý: Luật di sản văn hóa, Nghị định 70/2012/NĐ- CP, Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL.
- Bổ sung ảnh khu vực lấp đất, làm sân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác