2405/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc đón đoàn truyền hình BS - NTV (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện phim tài liệu giới thiệu phong cảnh du lịch của Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế đón, quản lý, hướng dẫn đoàn truyền hình BS-NTV (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện phần tài liệu quảng bá hình ảnh phong cảnh du lịch, các điểm di tích lịch sử, các món ăn của Việt Nam.

Thời gian: 20/8 đến 5/9/2011

Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, TP/Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tiền Giang.

Kinh phí. Đoàn làm phim chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép trước khi xuất khỏi Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (đế báo cáo);

- Sở VHTTDL tại các tỉnh, thành phố như Điều 1;

- Sở Ngoại vụ tại các tỉnh, thành phố như Điều 1;

- Bộ Công an (A18; A25; A36);

- Lưu: VT, HTQT, ĐHT. 8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác