2407/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sữa chữa, chống xuống cấp trạm biến áp tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1495/TTr- VHTT&DL ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội (kèm hồ sơ bản vẽ) về việc cải tạo, sữa chữa, chống xuống cấp trạm biến áp tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sữa chữa, chống xuống cấp trạm biến áp tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Xây dựng quy trình thi công hợp lý, đảm bảo an toàn và hạn chế đào trong di tích.
- Phần bản vẽ cần làm rõ hon vị trí đặt trạm biến áp và tủ hạ thế, bổ sung thêm ảnh hiện trạng khu vực đặt trạm biến áp.
- Phần cơ sở pháp lý cần bồ sung Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- BQL di tích Nhà tù Hỏa Lò;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác