2407/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011 về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12  năm 2011.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII gồm các cá nhân có tên sau:

 1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Kim Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức "Năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ" - Phó Trưởng ban;

4. Ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Uỷ viên thường trực;

5. Ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Thức - Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII gồm các cá nhân có tên sau:

1. Ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Trưởng ban;

2. Ông Phan Đình Phùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó Trưởng ban;

4. Ông Phan Đình Thanh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó Trưởng ban;

5. Đại tá Nguyễn Văn Khóa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - Phó Trưởng ban;

6. Đại tá Phan Anh Tuấn - Trưởng phòng Cục A83, Bộ Công An - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Ủy viên;

9. Ông Võ Xuân Thống - Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Phú Yên - Ủy viên;

10. Ông Trần Trung Tín - Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên;

11. Ông Khuất Duy Tân - Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh - Ủy viên;

12. Bà Lý Phương Dung - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh - Ủy viên;

13. Ông Dương Mạnh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ Bảy Cục Điện ảnh - Ủy viên;

14. Ông Trần Minh Hải - Phụ trách Kế toán Cục Điện ảnh - Ủy viên;

15. Ông Đỗ Duy Anh - Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên kiêm Thư ký Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII.

Điều 3. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Liên hoạn Phim; quyết định thành phần Ban Giám khảo và Giải thưởng của Liên hoan Phim.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động và sự kiện của Liên hoan phim.

Điều 4. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Cục Điện ảnh.

Điều 5. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điêu 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), DA (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác