2408/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 944/TTr- SVHTTDL ngày 25/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục sân vườn nội bộ thuộc Di tích lịch sử cách mạng Ca Da, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da (hạng mục: tôn tạo sân vườn nội bộ).
Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích, khu vực tôn tạo sân vườn và các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa, bao gồm: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết-thi hành một, số điều của Luật di sản văn hóa năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn-hóa; Nghị-định số -70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ - quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; và Thông tư số 18/2012/TT-BỴHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da theo quy định của pháp luật hiện hành./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác