2409/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích đền thờ Bác Hồ, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh  
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 148/TTr- SVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích nói trên, hạng mục: cải tạo ao sen (nạo vét bùn đáy ao). Tuy nhiên, nội dung căn cứ thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần được bổ sung các văn bản pháp lý về di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh triển khai các bước tiểp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác