240/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 240/TTr-BVHTTDL, ngày 28 tháng 11 năm 2012 Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sưa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Danh sách kèm theo).

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Ban TĐKT Trung ương;;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT.10.

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Theo Tờ trình Số: 240/TTr-BVHTTDL, ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

1. Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Huân chương Lao động hạng Ba cho:

1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Khoa Quản trị chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

3. Ông Phạm Anh Phương, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Lê Minh Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Thạc sĩ, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Bà Nguyễn Thúy Nga, Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và thư viện, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Bà Nguyễn Hương Loan, Trưởng khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thạc sĩ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

10. Ông Hà Thế Dũng Nghệ sĩ Nhân dân, Hiệu trưởng Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Ông Tạ Duy Ánh, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12. Bà Lê Ngọc Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Khoa Múa nước ngoài Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Khoa Tài chính-Kế toán Du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Trung tâm Đào tạo-Việc làm, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Khoa Quản trị Lữ hành-Hướng dẫn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

10. Khoa Cơ sở ngành, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12.  Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tại Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Phòng Kế toán - Tài chính, Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

14. Phòng Quản trị, Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

tại Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Phòng Hành chính – Tổ chức, Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tại Thành phố Hồ Chí Minh;

16. Bà Trần Thị Bích Thủy, nhân viên phòng Hành chính-Tổ chức, Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tại Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Ông Phan Minh Đạt, Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

18. Bà Bùi Thị Minh Châu, Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

19. Bà Phan Thị Thu Hồng, Thạc sĩ, Phó Trưởng Khoa Âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

20. Ông Nguyễn Danh Long, Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

21. Ông Trịnh Anh Văn, Tổ trưởng tổ nhạc dân tộc Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

22. Ông Lê Hoàng Phi Long, Thạc sĩ, Giảng viên thực tập biểu diễn, Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

23. Bà Hoàng Thị Kim Thu, Tổ trưởng tổ Piano, Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

24. Bà Cao Thị Hồng Minh, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

25. Ông Đỗ Minh Tuấn, Thạc sĩ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

26. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

27. Bà Trần Ngọc Diệp, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

28. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Thạc sĩ, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

29. Ông Phạm Mạnh Cường, Thạc sĩ, Phó Trưởng Khoa Quản trị chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

30. Ông Tường Minh Ngọc, Phó Trưởng Khoa Quản trị chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

31. Bà Đỗ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Khách sạn Hoàng Long, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

32. Bà Lê Thị Tuyết Mai, Tổ trưởng Tổ Hành chính-Marketing Khách sạn Hoàng Long, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

33. Ông Hoàng Anh Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Việc làm, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

34. Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Biên đạo múa, Nghệ sĩ Ưu tú Nhà hát Ca, Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

35. Ông Tăng Thanh Sơn, Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ dân tộc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

36. Ông Đỗ Trường An, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

37. Ông Đồng Văn Minh Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sỹ nhạc dân tộc, Nhà hát Ca, Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

38. Bà Hồ Mai Anh, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Biên đạo múa Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

39. Bà Trần Thị Mơ, Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú, Bè trưởng bè Cello, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

40. Ông Nguyễn Tài Thảo, Nghệ sĩ Ưu tú Trưởng ban quản lý Rạp Xiếc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

41. Ông Đỗ Văn Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Trưởng đoàn Xiếc 1, Liên đoàn Xiếc Việt Nam , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

42. Ông Trần Mạnh Cường, Nghệ sĩ Ưu tú, Trưởng đoàn Xiếc 2, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

43. Ông Nguyễn Thanh Vinh, Nghệ sĩ Ưu tú, ca sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác