2411/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tiên Linh, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1893/VHTTDL-QLDS ngày 18/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tiên Linh, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo Công văn số 15/DSVH-DT ngày 08/01/2014 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tiên Linh (hạng mục Tam bảo). Tuy nhiên, trước khi phê duyệt Dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo cơ quan liên quan bổ sung hồ sơ ảnh màu chụp hiện trạng tòa Tam bảo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ tòa Tam bảo, chùa Tiên Linh theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác