2411/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa  tại Công văn số 885/SVHTTDL-VP ngày 20 tháng 7 năm 2011,của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Công văn số 161/BTLS-NCST ngày 22 tháng 7 năm 2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa khai quật di chỉ Hòa Diêm, thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian khai quật: từ ngày 08/8/2011 đến ngày 30/11/2011.

- Diện tích khai quật: 100 m2

- Phụ trách khai quật: CN Lê Văn Chiến, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam giữ gìn, bảo quản; trưng bày, phát huy giá trị; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa
- Bảo tàng Lịch sử Việt
Nam
- Lưu: VT, DSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác