2413/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Triển lãm tác phẩm ảnh quảng bá Vịnh Hạ Long, và tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuậ, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch về việc giao dự toán năm 20/0 (đợt 1) của chương trình hàng động quốc gia về Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm ảnh quảng bá Vịnh Hạ Long là điểm du lịch với thế giới, và kết hợp tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, thời gian tháng 8 năm 2010 lại NewYork.

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ kinh phí thuộc chương trình hành động quốc gia về Du lịch năm 2010 (đợt 1) cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, NL.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác